12147 SAN PANTALEO

12146 SAN PANTALEO

Chiesa San Sebastiano