2618 STROPPO

800px-Eglise_San_Peyre_(Stroppo)

 Chiesa San Peyre