12325 GIARRE

GIARRE (église)

 Chiesa San Sebastiano